Rekrutacja

 Udział w procedurze rekrutacji może wziąć każdy chętny uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach dobrowolnie zainteresowany uczestnictwem w projekcie i odbyciem wakacyjnego stażu.
  1. Rekrutacja trwać będzie w okresie od 12 do 28 maja 2014 r.
  2. Zgłoszenie do projektu będzie polegało na złożeniu w powyższych terminie kompletnego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami do biura projektu – Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki;
  3. Formularz należy złożyć osobiście, lub przesłać poczta pod wskazany adres.
  4. O kolejności rekrutacji decydować będzie najwyższa suma punktów uzyskanych z:
- punktów za średnią ocen w I semestrze 2013/2014 roku szkolnego potwierdzonej przez pracownika szkoły/wychowawcę ucznia
- liczba punktów uzyskana na podstawie osiąganego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym:
a) punktacja za uzyskaną średnią ocen:
- 6.00 - 4.75 - 10 pkt.
- 4.74 - 4.50 - 9 pkt.
- 4.49 - 4.30 - 8 pkt.
- 4.29 - 4.10 - 7 pkt.
- 4.09 - 3.90 - 6 pkt.
- 3.89 - 3.70 - 5 pkt.
- 3.69 - 3.50 - 4 pkt.
- 3.49 - 3.30 - 3 pkt.
- 3.29 - 3.10 - 2 pkt.
- 3.09 - 2.90 - 1 pkt.
- poniżej 2.90 - 0 pkt.
b) punktacja za dochód na osobę w gospodarstwie domowym za ostatni pełny miesiąc:
- do 300 zł/os - 10 pkt.
- 301 – 400 zł/os - 9 pkt.
- 401 – 500 zł/os - 8 pkt.
- 501 – 600 zł/os - 7 pkt.
- 601 – 700 zł/os - 6pkt.
- 701 – 800 zł/os - 5 pkt.
- 801 – 900 zł/os - 4 pkt.
- 901 – 1000 zł/os - 3pkt.
- 1001 – 1100 zł/os - 2 pkt.
- 1101 – 1200 zł/os -1 pkt.
- powyżej 1200 zł/os - 0 pkt.
 
  1. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczestników znajdujących się na ostatnim miejscu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  2. Oświadczenie o dochodzie składa pełnoletni uczestnik projektu, a w przypadku niepełnoletności - rodzic lub opiekun prawny. Oświadczenie o dochodzie składane jest pod odpowiedzialnością karną. Fundacja może zażądać odpowiednich dokumentów potwierdzających uzyskanie (bądź nieuzyskanie dochodu) przez członków rodziny uczestnika projektu.
  3. Wyniki z przeprowadzonej rekrutacji podane zostaną do wiadomości publicznej do 2 czerwca 2014 r.
  4. Sporządzona zostanie również lista rezerwowa, i w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej, udział w projekcie zostanie zaproponowany osobom zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.