O projekcie

Projekt „Mój staż pierwszym krokiem w przyszłość” realizowany jest przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem głównym projektu jest zdobycie do końca września 2014 r. przez 20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach doświadczenia zawodowego oraz podniesienie ich konkurencyjności na lokalnym i regionalnym rynku pracy.
Okres realizacji projektu: od 01.05.2014 r. do 30.09.2014 r.
 
Na potrzeby realizacji projektu utworzono biuro projektu, które znajduje się w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, tel. 668 329 837, e-mail: fundacja@monki.pl. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00
 
Warunki odbywania stażu:
 1. Staże zostaną zorganizowane dla 20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach wyłonionych w procesie rekrutacji
 2. Każdy uczeń odbędzie 150 zegarowych godzin stażu u wybranego pracodawcy.
 3. Dzienna norma czasu pracy stażysty nie powinna przekroczyć 8 godzin.
 4. Uczestnik stażu nie może odbywać go w niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, w porze nocnej, systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.
 5. Fundacja może wyrazić zgodę na odbywanie stażu w systemie pracy zmianowej z pominięciem pory nocnej lub w niedzielę i święta, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy, pod warunkiem zapewnienia odpoczynku zgodnie z Kodeksem Pracy.
 6. Staż może być zorganizowany w okresie 01.07 – 31.08. 2014 r.
 7. Staż może być zorganizowany u pracodawcy mającego siedzibę, filię, punkt na terenie powiatu monieckiego.
 8. Za ukończenie stażu zgodnie z programem uczniowi przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1000,00 zł (brutto).
 9. Pracodawca może przyjąć na staż nie więcej niż 3 osoby
 10. Pracodawca zapewni opiekę uczniom odbywającym staż. Opiekun stażu może sprawować opiekę nad maksymalnie trzema uczestnikami stażu.
 11. Szczegółowe warunki odbywania stażu i wzajemnych obowiązków zostaną ujęte w umowie zawartej między Fundacją a pracodawcą.